Загальна інформація про ГО "Клуб економістів"

7923 0 0 0

Громадська організація «Клуб економістів» створена за ініціативи викладачів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», представників наукових та бізнесових кіл у 2010 році і з того часу активно здійснює просвітницьку та інформаційно-аналітичну діяльність.

      Згідно Статуту основною метою Організації є сприяння соціально економічному розвиткові України шляхом підтримки ідей та ініціатив, ініціації та управління суспільно важливими проектами, направленими на підвищення ефективності вирішення економічних завдань на засадах сталого (збалансованого) розвитку, формування сприятливого бізнес-клімату, розвиток демократії, громадянського суспільства, науки та освіти, інновацій, підвищенню ролі експертних спільнот в публічному управлінні, найбільш повну реалізацію та удосконалення професійних компетенцій і задоволення законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння реалізації конституційних прав і свобод громадян України та самореалізації їх як особистостей в суспільстві.

Серед основних завдань Клубу економістів:

 розвиток та поширення економічних знань, формування експертного середовища в Україні, зміцнення авторитету та ролі професійних осередків у суспільних процесах;

 сприяння більш повній реалізації та розвитку професійних компетенцій учасників організації, формування платформи суспільної підтримки високого професіоналізму;

 аналіз актуальних проблем національної економіки та суспільства і стимулювання генерації та запровадження нових ідей, ініціатив і проектів економічного і соціального розвитку України;

 створення умов та можливостей щодо залучення професіоналів у процеси соціально-економічного розвитку країни;

 сприяння розгортанню мережевих аналітичних центрів (фабрик думок) для вивчення ситуацій, тенденцій, обговорення проектів, експертизи варіантів рішень тощо з найбільш актуальних питань соціально-економічного життя в Україні та сприяння розвитку ринку інтелектуальних послуг;

 громадська експертна оцінка ефективності й можливих наслідків прийнятих владою рішень, ініціатив і законопроектів;

 формування умов і можливостей (форм, інструментів) прояву громадянської активності представників різних професійних співтовариств суспільно-гуманітарного спрямування;

 виконання просвітницьких функцій;

 підтримка та розвиток інновацій;

 ініціація, розробка і втілення проектів у різних галузях економіки;

 надання консультаційної допомоги та розробка рекомендацій з підвищення ефективності діяльності підприємств;

 сприяння створенню науково-дослідних, експертних, консалтингових організацій та підприємств;

 організація взаємодії й співробітництва між підприємцями, представниками органів влади, міжнародними організаціями, іноземними компаніями, організаціями, фондами, науковими та освітніми закладами;

 сприяння впровадженню норм, правил та стандартів, кращих методик та практик проектної діяльності; сприяння поширенню знань та практичному застосуванню навичок викладачів, студентів та наукових співробітників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та інших навчальних та науково-дослідницьких установ;

 сприяння розвиткові різних економічних суб’єктів в Україні, інституційного середовища;

 впровадження інструментів управління знаннями, стандартів та кращих практик, які стосуються економічного, інноваційного, демократичного розвитку суспільства; підвищення інтелектуального потенціалу його членів;

 підвищення рівня сучасної освіти, приведення якості освіти в Україні до міжнародних стандартів;

 інша громадська інформаційно-аналітична діяльність.

Основними напрямами діяльності Організації для досягнення  мети  і виконання завдань, передбачених Статутом, є:

 створення дослідницьких центрів та груп за профілем діяльності;

 створення тимчасових творчих та фахових міждисциплінарних колективів, експертних груп, проектних команд, громадських експертних рад тощо;

 організація, розробка і ведення, згідно з кращими міжнародними методиками та стандартами, проектів відповідно до профілю діяльності: зокрема, запровадження та координація реалізації соціально-економічних громадських та науково-дослідних проектів, освоєння грантів тощо за участю членів організації та залучених осіб;

 організація та проведення серед широкого кола залучених осіб семінарів, конференцій, навчальних курсів та інших заходів інформаційно-освітнього характеру як з метою підвищення кваліфікації фахівців, так і просвітницького характеру, спрямованих на підвищення рівня обізнаності громадян з питань розвитку бізнесу, адекватного використання фінансових інструментів та засобів економічних і управлінських наук, заснування на добровільних засадах або створення спілок (союзів, асоціацій тощо) з іншими громадськими об’єднаннями, укладення угод про співпрацю, партнерство і взаємодопомогу;

 експертиза, у тому числі міжнародна, інноваційних та інвестиційних проектів;

 розробка спільних методик та стандартів для членів Організації;

 залучення інвестицій, фінансових та інших ресурсів і фахівців для виконання проектів;

 одержання з різних джерел інформації, як загальноекономічної та політичної, так і такої, що безпосередньо стосується вирішення завдань Організації, у встановленому чинним законодавством України порядку,

 забезпечення професійної та творчої взаємодії спеціалістів, професіоналів, експертів з використанням для цього можливостей Інтернету, засобів масової інформації, спільних робочих просторів (коворкінгів);

 проведення заходів (у тому числі семінарів, конференцій тощо), метою яких є обговорення учасниками найбільш актуальних проблем суспільства й держави;

 використання інструментів публічно-приватного діалогу, соціального діалогу, діалогу громадянського суспільства і влади для підвищення якості прийняття управлінських рішень на рівні місцевих та державних органів влади;

 участь у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах і інших заходах, які проводять інші організації;

 надання консультативної допомоги організаціям, установам та підприємствам, надання консалтингових послуг;

 взаємодія з органами влади;

 заснування засобів масової інформації;

 розробка, видання та оприлюднення методичних, довідково-інформаційних й інші друкованих матеріали матеріалів та матеріалів в електронному форматі, пов’язаних з діяльністю Організації;

 укладання трудових договорів, контрактів з фізичними або юридичними особами відповідно до діючого законодавства України;

 застосування інших форм та засобів професійної та суспільної діяльності у межах законодавства для успішного вирішення завдань Організації.

Членами Клубу економістів є представники різних фахів економіко-управлінського  спрямування, зокрема, науковці та спеціалісти у галузі банківської справи, стратегічного управління підприємством, проектного менеджменту, державних фінансів, регіонального розвитку, галузевої аналітики тощо. Клуб тісно співпрацює з викладачами та науковцями КНУЕ імені Вадима Гетьмана, НаУКМА, інших освітніх та дослідницьких установ.  

Засновниками ГО «Клуб економістів» є 12 осіб. Активними членами є 25 осіб, учасниками заходів та проектів (список розсилки) – 350 осіб, сторінка у мережі Фейсбук налічує 570 учасників (станом на 01 березня 2018)

Докладніше про керівні органи ГО "Клуб економістів"

Докладніше про експертизу/консультаційні послуги Клубу

Перелік видів діяльності, яку здійснює організація, та проектів, які було реалізовано:

 • Проект «Дискусійний клуб» Проведено більше 80  тематичних засідань щодо обговорення актуальних проблем економіки та підприємницької діяльності (з 2010- до теперішнього часу), за останні 4 роки проведено 25 круглих столів, дискусій, лекцій. Проект реалізовано власними силами організації в межах кошторису на утримання, доповідачами та лекторами виступали члени організації або залучені доповідачі.    Проект реалізується на основі договору про співробітництво з КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
 • Проект «Цикл семінарів щодо залучення фінансування з різних джерел» для підприємців та представників корпоративного сектору (4 семінари) (2012-2013).
 •  Проект «Формування моделі атестації персоналу державної агенції, діяльність якої пов’язана з інвестиційними та проектними питаннями» (листопад-грудень 2013); Проект розроблено власними силами організації. 
 • Проект «Дослідження розвитку світового  виробництва систем генерації теплової та електричної енергії на основі паливних комірок» (2012-2013). Проект  виконано на замовлення та у партнерстві з ТОВ «Цирконія України». На основі результатів проекту розроблено  інвестиційну пропозицію  від компанії для запуску у промислове виробництво інноваційного продукту  (когенератора  теплової та електричної енергії на основі твердооксидних паливних комірок (SOFC CHP))
 • Підготовка аналітичної записки щодо проекту «НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ «СТОП КОРУПЦІЇ» НА 2014-2016 РОКИ» в межах участі в громадському обговоренні оприлюдненого документу від 13.06.2014 р.
 •  Підготовка пропозицій до розділу «Ефективне урядування» Стратегії  соціально-економічного розвитку України у партнерстві з іншими громадськими організаціями та громадським активістами від 16.08.2014 року.
 • Розробка концепції громадянсько-експертної платформи на засадах використання інструментів електронної демократії та управління знаннями (лютий-березень 2014 р.)
 • Участь у підготовці концепції проекту експертної мережі у партнерстві іншими з іншими громадськими організаціями та громадським активістами від 16.08.2014 року.
 • Проведення тренінгів за програмою Британської Ради «Активні громадяни» (більше 10 тренінгів),   фінансування отримало 4 проекти  соціальної дії від учасників тренінгу (травень 2015 по теперішній час).
 • ГО «Клуб економістів» є організацією-співзасновником «Суспільної інноваційної мережі України» та бере активну участь у її діяльності (обговорення та подання пропозиції до законопроектів, проведення дискусійних зустрічей, аналіз програм та інноваційних можливостей для підприємства). Серед партнерів – не громадських організацій – наукові установи, консалтингові компанії, підприємства, які займаються інноваційною діяльності або проектною діяльністю з подачі заявок на гранти різних   програми (типу Горизонт 2020 та ін.).
 • Участь у програмі East Invest 2, модуль Public Private Dialogue. Президент клубу  - non-key expert даної програми за договором з Європейською асоціацією торгово-промислових палат  (Eurochambres).. Проведено тренінг «Аналітика» в Грузії для організацій підтримки бізнесу (BSO) та громадських експертів.
 • Проведено аналіз Стратегії  розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, пропозиції, коментарі та зауваження надіслані до МЕРТ (щодо двох варіантів проекту, оприлюднених в серпні та листопаді 2016). Клуб економістів включено в список ключових стейкхолдерів МЕРТ.
 • Аналітичне дослідження  з питань корупції та процесу адміністрування земельних ресурсів (в межах проекту «Агросільрозвиток» компанії «Кімонікс» (USAID), червень – вересень 2017). Виконано у партнерстві з ДП «Центр соціальних експертиз» Інституту соціології Національної академії наук України.
 • ГО "Клуб економістів" як учасник Робочої групи 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво»  Української сторони Платформи громадянського суспільства "Україна-ЄС" бере активну участь у проведенні досліджень, підготовці аналітичних документів та адвокаційній діяльності з питань євроінтеграції. 
 • Аналітична доповідь «Поглиблена всеохоплююча зона вільної торгівлі: результати першого року», підготовлена в межах діяльності Робочої групи 3 Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (участь в підготовці представників  ГО «Клуб економістів»). Висновки за результатами підготовки доповіді увійшли до тексту Спільної декларації Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС
 • Концепція розвитку електронної демократії в Україні (прийнята розпорядженням КМУ від 8 листопада 2017 р. № 797-р "Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану заходів щодо її реалізації" - представники ГО «Клуб економістів» брали участь в засіданнях  робочої групи, яка займалася підготовкою проекту документу (Клуб входить до складу коаліції громадських організації та державних органів, які розробляли проект концепції).  
 • Клуб та афілійовані організації здійснюють консультування малого та середнього бізнесу, беруть  участь в науково-дослідницьких проектах (поточні -   проект молодих вчених на тему «Нова парадигма фінансово-кредитного забезпечення інноваційної діяльності малого та середнього бізнесу», «Розвиток інноваційного підприємництва в Україні»).